Reserver

GDS

Amadeus: OK GOAHRT

Sabre-Abacus: OK 68945

Apollo-Galileo: OK 77300

Worldspan: OK GOART